24-01-2019
Utworzenie Parku Rekreacji Rodzinnej w Kowarach

Miejski Klub Sportowy “Olimpia” Kowary, przy wsparciu pracowników Referatu Rozwoju Lokalnego UM w Kowarach realizuje projekt, pn.: „Utworzenie Parku Rekreacji Rodzinnej w Kowarach”.

W ramach projektu przy ul. Karkonoskiej w Kowarach powstanie atrakcyjne miejsce rekreacji rodzinnej z przestrzenią do wypoczynku i zabawy, nawiązujące do tradycji i historii miasta, przyjazne dla przyrody i ogólnie dostępne dla mieszkańców i turystów odwiedzających Kowary. Działania przewidziane w projekcie:

  1. Dostosowanie ciągów pieszych do wcześniej wydeptanych ścieżek i istniejącej roślinności oraz zagospodarowanie szaty roślinnej: pielęgnacja drzewostanu i wykonanie nasadzeń krzewów i bylin oraz obsianie trawą. Przy ścieżkach rozmieszczone zostaną latarnie ledowe.
  2. Przebudowa istniejącego mostka pomiędzy stawami i budowa drewnianego pomostu wędkarskiego.
  3. Wykonanie i montaż małej architektury w parku rekracji:

- ławki rzeźbionej – koń z wozem i figury zbója  nawiązujące do legendy o herbie Kowar

- na placu tematycznym nawiązujący do tradycji górniczych powstanie domek i lokomotywa z wagonikiem oraz gry edukacyjne o tematyce przyrodniczej dla dzieci,

- drewniana altana, stoły piknikowe, stojak na rower, ławki i kosze na śmieci, budki lęgowe na drzewach,

- tablice informacyjne o atrakcjach historycznych i kulturowych miasta i dot. ochrony środowiska

- główna brama wejściowa do parku i witacze.

Zachęcamy Państwa do obserwowania postępu rewitalizacji parku oraz do obejrzenia wizualizacji parku.

Termin realizacji projektu: od 01.04.2018 do 31.05.2019r.

Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

 

 

Patroni

Sponsorzy