Regulamin

 1. Klub Sportowy „MKS OLIMPIA KOWARY” działa jako stowarzyszenie w oparciu o Statut Klubowy.
 2. Znakami rozpoznawczymi klubu są barwy zielono –białe  oraz logo klubu.
 3. Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie swojego działania oraz wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną i sport.
 4. Klub realizuje swoje cele poprzez rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku lokalnym, prowadzenie działalności szkoleniowej i zajęć sportowych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, uczestnictwo w zawodach i rozgrywkach sportowych, organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej, oraz współdziałanie z władzami samorządowymi i innymi organizacjami.
 5. Każdy zawodnik Klubu zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego stroju sportowego, obuwia oraz sprzętu sportowego niezbędnego w czasie zajęć. Kadra klubu jest odpowiedzialna za zapewnienie doradztwa w zakresie doboru sprzętu, obuwia i stroju sportowego.
 6. Sprzęt oraz strój sportowy powinny spełniać następujące warunki, co jest warunkiem dopuszczenia do zajęć sportowych. - buty sportowe dostosowane do podłoża, na jakim przeprowadzane są zajęcia lub mecze, ochraniacze zabezpieczające, odzież dostosowana do warunków atmosferycznych oraz ubiór zapewniający komfort i bezpieczeństwo przebywania na wolnym powietrzu lub hali sportowej.
 7. W przypadku gdy sprzęt wykorzystywany w trakcie treningów jest własnością Klubu należy go zwrócić po zakończeniu zajęć trenerowi prowadzącemu zajęcia.
 8. Zawodnicy zobowiązani są do dbania o sprzęt sportowy znajdujący się na boiskach i obiektach treningowych.
 9. Zawodnicy MKS OLIMPIA KOWARY zobowiązani są godnie reprezentować barwy klubowe zarówno na obiektach sportowym, jak i w życiu codziennym.
 10. Każdego zawodnika Klubu obowiązuje punktualność, zdyscyplinowanie, obowiązkowość oraz kultura osobista.
 11. Każdy zawodnik Klubu zobowiązany jest do dbania o sprawność fizyczną oraz do systematycznego podnoszenia swoich umiejętności sportowych.
 12. Każdy zawodnik uczestniczący w zajęciach sportowych prowadzonych przez Klub zobowiązany jest do wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu wykonywania ćwiczeń oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa
 13. Każdy zawodnik po podpisaniu deklaracji staje się  automatycznie członkiem Stowrazyszenia MKS ,,Olimpia'' Kowary.
 14. Zawodnicy reprezentujący Klub powinni dążyć do poszerzania wiedzy szkolnej oraz starać się uzyskiwać wysokie wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotów a także z zachowania. W celu weryfikacji, trener ma prawo poprosić zawodnika o przedstawienie bieżących ocen szkolnych . W przypadku uzyskiwania przez zawodnika słabszych wyników w nauce, Zarząd Klubu na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zawodnika w prawach członkowskich, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.
 15. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie oraz kibice zobowiązani są do kulturalnego zachowania, w tym także w stosunku do rodziców i kibiców drużyny przeciwnej.
 16. Podpowiadanie i instruowanie zawodników w zakresie sposobu i stylu gry przez osoby postronne inne niż trener działa na szkodę zawodników oraz jest przyczyną presji na zawodnika mającej szkodliwy wpływ zarówno na zawodnika jak i grę. Instruowanie zawodników leży wyłącznie w gestii trenerów.
 17. Zawodnicy (dzieci) są przyprowadzani na zajęcia i odbierane przez Rodziców, opiekunów prawnych lub inne osoby upoważnione przez Rodziców. Osoby odbierające dzieci są odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo w drodze na zajęcia klubu oraz podczas powrotu  z nich.
 18. Na terenach obiektów sportowych, na których odbywają się zajęcia Klubu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i stosowania wszelkich środków odurzających.
 19. Zabrania się wchodzenia do szatni osobom postronnym, w tym także rodzicom i opiekunom zawodników przed rozpoczęciem meczu ligowego lub sparingowego oraz bezpośrednio po tym meczu.
 20. Na rzecz klubu MKS OLIMPIA KOWARY  pobierane są obowiązkowe wpłaty w formie składek członkowskich.(Wysokość składki 35 złotych za miesiąc). Ilość zajęć nie ma wpływu na wysokość wpłat.
 21. Składki członkowskie można wpłacać  przelewem na konto Klubu lub do osób upoważnionych przez klub do zbierania składek, do 15-tego każdego miesiąca.
 22. Informacje na temat wpłat oraz Nr konta dostępne są u trenera oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie składek.
 23. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko zawodnika , rocznik ,w którym trenuje zawodnik oraz miesiąc , za który dokonywana jest opłata (np. : Jan Kowalski, 2001-2002, wrzesie
 24. Jeżeli zawodnik zalega ze składkami członkowskimi dłużej jak 1 miesiąc, klub ma prawo nie dopuścić zawodnika  do zajęć treningowych oraz zawodów ( w tym turnieje i liga)
 25. Jeżeli sytuacja finansowa nie pozwala na regularne opłacanie składek czlonkowskich , to należy ten fakt zgłosić trenerowi grupy. Klub w porozumieniu z opiekunem(trenerem) grupy w możliwie najkrótszym terminie ustosunkuje się do zaistniałej sytuacji i wyda decyzję.
 26. Zaliczka wpłacona na obóz nie podlega zwrotowi, stanowi on część całkowitej zapłaty, gwarantuje rezerwację miejsca na obozie.
 27. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Klubu.
 28. Zarząd Klubu opracowuje i zatwierdza Regulamin Klubu oraz zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego Regulaminu.
 29. Udział w zajęciach MKS OLIMPIA KOWARY odbywa się za zgodą rodziców i opiekunów prawnych.
 30. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach MKS OLIMPIA KOWARY  jest akceptacja powyższego regulaminu.

Deklaracja


plik do pobrania tutaj

Patroni

Sponsorzy